Field Lab Robotics

Privacy Verklaring

ALGEMEEN

Het Field Lab Robotics heeft uw privacy hoog in het vaandel staan en doet er dan ook alles aan om deze te borgen. Indien u op onze website of door een ander medium uw persoonsgegevens aan ons bekend maakt dan behandelen wij deze vertrouwelijk en worden deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bewaard en afgeschermd. Uw gegevens zullen niet met derden worden gedeeld zonder uw toestemming. Uiteraard zijn uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen, zowel fysiek als ook organisatorisch. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en sinds 25 mei 2018 van kracht is.

GEGEVENSVERWERKING (POTENTIELE) KLANTEN, LEVERANCIERS EN ANDERE OPDRACHTNEMERS

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen zullen verzamelen en gebruiken als dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten verkopen.

WEBSITEBEZOEKER

Als u een demo- of contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens, die u ons toestuurt, bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Tevens vragen wij alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten.

(POTENTIELE) KLANT

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

(POTENTIELE) LEVERANCIER OF ANDERE OPDRACHTNEMER

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

DOORGIFTE AAN DERDEN

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze Cloud provider. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

DIRECT MARKETING

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een direct marketing e-mail sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. De afmeldlink staat onderaan in iedere mailing.

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

COOKIES

Een ander deel om uw privacy te borgen betreft het wettelijk verplicht vermelden dat deze website gebruik maakt van cookies. U dient deze eerst te accepteren voordat u zoekwoorden-analyse.nl kunt bezoeken. Deze acceptatie is overigens alleen vereist voor de cookies die niet strikt noodzakelijk zijn. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere inzicht krijgen in het bezoekersgedrag, en zien welke investeringen in onze website rendabel voor ons zijn. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Een uitleg hoe dit te doen staat onderaan dit artikel. Op de website van Field Lab Robotics worden volgende cookies ingezet:

TECHNISCHE EN NOODZAKELIJKE COOKIES

Deze zijn noodzakelijk voor het goed of zo gebruiksmogelijk functioneren van de site. Denk aan het invullen van het contactformulier. Hiervoor hoeft overigens zoals hierboven al aangegeven geen toestemming gevraagd te worden.

COOKIES VOOR STATISTIEKEN

Een toestemming mag u wel geven voor de overige cookies, zoals voor het gebruik van Google Analytics, tegenwoordig Universal Analytics. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van deze dienst. De informatie die Google verzamelt, is geanonimiseerd door ons om uw privacy te borgen. Uw IP-adres wordt namelijk nadrukkelijk niet meegegeven, zodat deze gegevens niet te herleiden zijn tot u. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in, dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wij gebruiken deze dienst om inzicht en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:
  • via welke andere websites of overige bronnen het bezoek binnen komt
  • hoe lang men op de site blijft
  • welke pagina’s bezocht worden
Deze anonieme gegevens zijn voor ons van groot belang, omdat we met het verkregen inzicht de website kunnen verbeteren, wat de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers vervolgens weer ten goede komt. We hebben de IP-adressen overigens niet alleen voor uw privacy geanonimiseerd, maar ook omdat het IP-adres van uw PC of ander apparaat voor ons niet relevant is. Voor goede analyses zijn namelijk de totalen alleen van belang, en niet de gegevens van een individuele gebruiker. Google kan deze geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. In de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) kunt u lezen wat Google met uw geanonimiseerde gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden, zoals hiervoor omschreven.

COOKIES UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN

U kunt het gebruik van cookies overigens weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U kunt cookies via uw browser handmatig verwijderen indien u wenst. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten U kunt uw internetbrowser ook zo instellen, dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. Raadpleeg daartoe de handleiding van de door u gebruikte browsers hoe dit te doen. Schakelt u de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser, waarop u dit doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere combinatie van computer en browser uit.

UW RECHTEN

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Field Lab Robotics
Marie Curieweg 16
6045 GH Roermond
06 55 1660 51
info@fieldlabrobotics.org

Voor vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.